Persondatapolitik

MentalTouch ApS
HousingFirstDanmark
CVR: 41821833
Niels Finsensvej 20
7100 Vejle
kontakt@mentaltouch.dk

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Hvis du har spørgsmål kontakt adm. direktør Kresten Reuss Kragh-Schmidt, e-mail: kresten@mentaltouch.dk eller M: 2968 9668.

Som dataansvarlig jf. GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål til vores side eller ønsker at høre mere om vores services, kan du kontakte os via vores:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Derfor vil vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Rekruttering

Vi indhenter kun personoplysninger direkte hos dig, eller du sender selv aktivt en ansøgning igennem MentalTouch’ upload-system. Vi videregiver ansøgninger til kunden, idet kunden via vores upload-system får adgang til ansøgere til den specifikke stilling. Kunden instrueres i persondatasikkerhed ifm. ansøgning igennem os.

Når vi searcher finder vi oplysninger via de sociale medier eller forhører os hos vores kunde og vore netværk. Vi arbejder her kun med oplysninger, vi kan finde på de sociale medier.

For rekrutteringsopgaver slettes oplysninger om kandidater senest 6 måneder efter rekrutteringsforløbets afslutning.

Når du søger job igennem MentalTouch

Vi opfordrer til, at du som kandidat ikke angiver flere personlysninger end nødvendigt. At du ikke angiver oplysninger om fx etnisk oprindelse, politisk eller religiøs overbevisning, strafbare forhold, helbredsoplysninger, ligesom eksamensbeviser, CV etc. ikke må indeholde cpr.nr.

Kurser

Som udgangspunkt holder vi kurser hos kunden for medarbejdergrupper. Oplysninger om kursister ligger derfor hos kunden.

Vi udsteder kursusbeviser og indhenter oplysninger til det. Her indgår kun navn.

MentalTouch holder åbne arrangementer, her registreres kun tilmeldingsoplysninger.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Se dog afsnittet Rekruttering og Kurser.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende træning, GDPR-kursus samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os