Et rekrutteringsforløb til arbejdsgiver

Indledningsmøde

Efter indledningsmøde mellem MentalTouch og virksomhedens repræsentanter, giver vi et forslag til en forløbsplan sammen med en fast pris.

Vores kendskab til jeres virksomhed

Indledningsvis skaffer vi os grundig indsigt i virksomheden i forhold til virksomhedens succeser, udfordringer og strategiplan. På baggrund heraf har vi en drøftelse med virksomhedens ansættelsesudvalg, og vi foretrækker desuden at have et møde med relevante medarbejdere.

Ud fra disse tiltag får vi de bedste betingelser for at danne os et billede af, hvilken kandidat vi skal arbejde for at skaffe til det konkrete job.

Stillings- og personprofil

Stillingsprofilen er en beskrivelse af arbejdsopgaverne og arbejdsforholdene. Stillingsprofilen er et nyttigt værktøj i rekrutteringen, men bliver også et betydningsfuldt redskab til den senere nyansatte.

I personprofilen tegnes et billede af den person, der søges; hvilke faglige og personlige kompetencer kandidaten skal have, herunder hvordan kandidatens værdier og holdninger skal matche virksomhedens. Samtidig skal afdækkes kandidatens evne til at indgå i teamet ved dels at falde ind i teamets arbejdsgange og være et nyt supplement til teamets fælles ressourcer.

Vores research

MentalTouch screener, om der i virksomheden kan være relevante kandidater, som skal kontaktes vedrørende stillingen. Derudover afdækkes markedet gennem vores netværk og vores database med kandidater.

Vi benytter digitale medier og relevante trykte medier for at gøre bredt opmærksom på stillingen. Vi henvender os til de kandidater, som vi nu er kommet frem til, kan være relevante til jobbet.

Indledende kontakt til mulige kandidater

For at skabe motivation og flytbarhed, indleder vi en dialog med den enkelte kandidat. Ud fra den konkrete kandidats faglige baggrund orienterer vi om den omhandlende virksomhed herunder potentialer for kandidaten.

Er kandidaten fortsat interesseret ved at sende os en ansøgning, vil vi ved et indledende interview gå i dybden vedrørende match mellem stilling og kandidat.

Jeres møde med kandidater

I forlængelse af de indledende interviews udvælger vi kandidater, som har mest potentiale til jobbet. Disse indkaldes til interview, hvor også repræsentanter fra virksomheden deltager.

Forud for andet interview foretager vi en profilanalyse ved brug af personprofilværktøjet Thomas DISC. Analyseresultatet sammenholdes med kandidatens kommentarer hertil. Derudover indhenter vi referencer hos tidligere arbejdsgivere.

Andet interview tager udgangspunkt i DISC-analysens resultater i sammenhæng med viden gennem referencer. Interviewet omhandler fagligheden og arbejdsfunktionen i konkrete opgaver og i udfordringer. Her inddrages cases som metode til at præcisere kandidatens handleforslag.

I udvælger kandidaten

I forlængelse af andet interview tager I stilling til, hvilken kandidat I vil tilbyde jobbet. Jeres beslutning er på baggrund af kandidaternes CV, erfaring, DISC-resultater, indtryk fra jobinterview og kandidaternes visioner for virksomheden.

Duelighedsfasen

For at sikre en succesfuld opstart af den nyansatte, laver MentalTouch en introduktionsplan med jeres input og godkendelse. Overordnet vil planen indeholde:

  • Grundigt kendskab til organisationens værdier, mission, strategi og handleplan
  • Introduktion til overordnede, kolleger og medarbejdere
  • Oplæring i arbejdsopgaver, sagsgange og systemer
  • Indsigt i organisationens kultur her mødeaktiviteter, formidlingsgange, socialt fællesskab og omgangstone

Efter nærmere aftale med jer, afholder MentalTouch opfølgende samtaler med den nyansatte med henblik på at sikre den bedste start i jobbet.