Vi tilbyder

Individuel psykoterapi

Individuelle samtaler kan omhandle:

  • Svære relationer i familien, med partner, venner eller på arbejde
  • Et kritisk og hæmmende selvbillede
  • Belastet opvækst med mobning, svigt eller andet
  • Bekymringer og fortrydelse

Med andre ord vil individuel psykoterapi kunne omhandle det tema, den oplevelse eller udfordring, som den enkelte er påvirket af og ønsker hjælp til at komme videre fra.

Supervision

Socialarbejdere, sundhedspersonale, psykoterapeuter, ledere o.a. tilbydes supervision, når der skal findes nye forståelser og handlemuligheder til udvikling af fagligheden, ændringer i samarbejdet eller til bedre forståelse af en borger og borgerens udvikling.

Sessionerne har udgangspunkt i den systemiske supervision sådan, at der er en tydelig afdækning af temaet, undersøgelse af sammenhænge efterfulgt af nye refleksioner og handlemuligheder. Mentaliseringsperspektivet bliver tydeligt inddraget sådan, at supervisanden oplever bedre indsigt ift. de parter, som indgår i supervisionsemnet.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe. Typisk vil supervisionen foregår hos MentalTouch Psykoterapeutisk klinik eller på arbejdsstedet. Derudover tilbydes online supervision.

Parterapi

Det kan være en udfordring at søge parterapi eller færdiggøre et parterapeutisk forløb. Der kan være en bekymring for, om psykoterapeuten formår sympati for begge parter.

For så vidt mulig at skabe harmoni i det parterapeutiske arbejde, arbejder Kresten og Kirsten sammen. Herved skabes større balance i den maskuline og feminine forståelse af parret og giver flere refleksioner og input i forhold til de udfordringer, som parret oplever.

Parterapien foregår over 5 gange ud fra konceptet: Fortælling, Udfordring, Intention, Ændring og Videre forandring. Herved har parret opnået højere forståelse af begges andel af det komplekse og har fundet fælles løsninger. Samtidig har de opnået viden og aftale om, hvordan nye udfordringer kan forebygges eller håndteres.

I tilfælde, hvor den ene eller begge parter er usikker på, om forholdet skal fortsætte, kan forløbet indledes med supplerende samtaler vedr. denne afklaring.

Parterapeutiske samtaler kan også tilbydes i det tilfælde, at parret vil arbejde for en konstruktiv opløsning af parforholdet.

Stressgrupper

MentalTouch Psykoterapeutisk klinik har stressgrupper. Gruppen mødes fast en gang om ugen. Gruppen er on-going, dvs., at man altid kan starte i gruppen, såfremt der er en ledig plads. Ellers kan man komme på venteliste.

For de fleste er 8 sammenhængende sessioner et tilstrækkeligt forløb. Ved henvendelse vil der være en individuel samtale med en af gruppeterapeuterne. Herved bliver vedkommende forberedt på at starte i gruppen. Bliver der behov for individuelle samtaler med en af terapeuterne undervejs i forløbet, kan dette aftales.

Gruppen mødes hos MentalTouch, Havneparken 2, 7100 Vejle.

Sorgforløb

Ved tab i forlængelse af dødsfald, skilsmisse eller kronisk sygdom vil der naturligt være sorg. I sorgen mærker mange en stærk ensomhed og forladthed, og for nogle kan det være svært at komme overens med det tab, som er hændt.

Behandlingen forebygger kronisk sorg og hjælper vedkommende til at omstille sig og finde lyst til forandring og nye muligheder.

Sorgbehandling foregår ved individuelle samtaler. Behandlingen forløber over fem sessioner.

Ved behov kan sorgbehandlingen forlænges eller suppleres med andre psykoterapeutiske emner.

Traumebehandling

Traumatisering er forårsaget ved uventede og uhensigtsmæssige hændelser. Der kan være tale om enkeltstående episoder eller flere voldsomme situationer i forlængelse af hinanden.

Traumer kan have flere psykiske følger typisk som angst, depression eller posttraumatisk stress ved mareridt og ubehagelige flashbacks. Mange vil opleve utryghed og eventuelt mistillid til andre og omverden.

I individuelle samtaler arbejdes der med traumer i rette tempo. I første omgang er der fokus på at skabe tryghed for vedkommende, og efterfølgende behandles psykiske symptomer sideløbende med traumet.