Ledelse

God ledelse handler først og fremmest om, at du ved, hvad du gør som leder  –  og hvorfor du gør det. Med andre ord er den gode leder den, der kan håndværket og reflekterer over sin ledelse og handler bevidst.

Hos MentalTouch hjælper vi virksomheder og organisationer til netop at lede. Det skaber trivsel hos både ledere og medarbejdere og er samtidig fundamentet for, at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

Strategi og organisering

En strategi tager afsæt i markedsforhold, aktuelle eller forventede politiske forhold, økonomi og styrker i virksomheden.

MentalTouch tilbyder rådgivning til at lægge en strategi. Derudover tilbyder vi at lede processen for implementering af strategien, dvs. gå i dialog med ledere og medarbejdere med henblik på at give vejledning og sparring til at arbejde ud fra strategien.

I nogle tilfælde vil en strategi indebære en omorganisering. Omorganiseringen kan skabe usikkerhed og dermed påvirke medarbejdertrivslen. MentalTouch tilbyder at indgå i dialoger med involverede parter både ved seminarer og ved individuelle samtaler.

Coaching

Coaching er for ledere og medarbejdere, som kan have udfordringer i samarbejdet, være i tvivl om prioriteringer, valg i job eller usikkerhed på egne kompetencer. Coaching ydes også i tilfælde, hvor medarbejderen eller lederen har private udfordringer, som kan påvirke i jobbet.

Ved individuel coaching tilknyttes man en konsulent, som er gennemgående i hele forløbet. Et coachforløb er typisk 3-5 samtaler af 60 minutter.

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikter er naturlige og kan give nye perspektiver. Desværre er det hyppigt, at konflikter medfører mistrivsel hos de involverede parter, og hjælp til konflikthåndtering bliver vigtig.

MentalTouch gør brug af en mentaliseringsbaseret tilgang til konflikthåndtering. Det vil sige, at konsulenten bestræber sig på at forstå parterne i konflikten, både den enkeltes intentioner, og hvordan konflikten påvirker. Parterne hjælpes til at forklare sig og forstå modparten. Konsulenten hjælper med konfliktløsning og forebyggelse af lignende episoder.

Ved konflikthåndtering kommer vi ud på arbejdspladsen og inddrager alle relevante parter. Vi perspektiverer konflikten ift. relationer, arbejdsfunktioner og organisering.

Lederudviklingsgrupper

MentalTouch opretter kontinuerligt lederudviklingsgrupper.

En gruppe består typisk af 8 deltagere, som har det til fælles, at de har en ledelsesfunktion. Gruppen mødes ca. 1 gang pr. måned i et forløb af 8 gange.

Ved gruppeopstart formulerer hver enkelt deltager, hvad vedkommende målrettet vil have ud af forløbet. Målene bliver drøftet i gruppen både ved opstart og ved afslutning.

Sessionerne rammesættes ud fra planlagte ledelsestemaer og faciliteres sådan, at deltagerne kan byde ind med refleksioner ift. det overordnede tema og den enkelte deltagers fremlagte situation vedr. egen ledelse.

Ved at deltage i en lederudviklingsgruppe hos MentalTouch bliver du tydeligere på din ledelseskompetence og styrkes i din ledelsesmæssige opgave.

Uddannelse i ledelse

Led sammen – uddannelse i ledelse

Hos MentalTouch udbyder vi en en praksisrelateret uddannelse i ledelse til jeres ledergruppe.

Uddannelsen sigter på at lære jer grundprincipperne indenfor ledelse samt udruste jer til personligt lederskab.

Samtidig ser vi på jeres fælles ledelse, og hvordan den har indvirkning på jeres organisation.

Se mere om lederuddannelsen her.

Kurser for bestyrelser

Bestyrelsesarbejde er et vigtigt hverv, som kræver viden og indsigt  –  det er et håndværk, der skal læres.

Bestyrelsens hovedopgave er at sørge for den overordnede og strategiske ledelse af organisationen. Bestyrelsen skal sikre, at organisationen er organiseret på en måde, så den daglige ledelse har bedst mulige forudsætninger for driften. Derudover er det bestyrelsens opgave at ansætte den rette leder.

MentalTouch afholder kurser for bestyrelser. Gennem kurset får bestyrelsen inspiration til bestyrelsesarbejdet og hjælp til at få indarbejdet en god praksis.

Se mere om bestyrelsesarbejdet her

Billede bestyrelsespjece

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os